Umowa licencyjna

Niniejsza Umowa Licencyjna została zawarta między Państwem – czyli podmiotem instalującym i użytkującym "Produkt" - zwanym dalej jako "Licencjobiorca" a Real Estate Software Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, NIP 521-346-39-56, REGON 141138114, KRS 0000292704 zwaną dalej jako "Licencjodawca".

Na mocy niniejszej Umowy Licencjobiorca zgadza się przestrzegać jej postanowień.

§ 1

Definicje

"Produkt" oznacza program komputerowy o nazwie "Agencja3000" umożliwiający agencjom nieruchomości wyszukiwanie ofert dla klientów oraz notowanie i przetwarzanie informacji związanych z obsługą klientów i ofert, udostępniony przez Licencjodawcę do korzystania przez Licencjobiorcę na mocy niniejszej Umowy.

§ 2

Licencja

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Produktu poprzez jego instalację, uzyskiwanie dostępu, uruchamianie oraz używanie dla celów, do których jest przeznaczony opisanych w definicji Produktu.
 2. Licencjodawca nie przenosi żadnych praw własności do Produktu. Licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy nie obejmuje pomocy technicznej dla Produktu chyba, że niniejsza Umowa stanowi inaczej.
 3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia licencji na rzecz osób trzecich.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, w szczególności do:
  • wynajmowania, dzierżawy, wypożyczania ani udostępniania Produktu,
  • odtwarzania, rekompilowania, dezasemblowania kodu źródłowego Produktu.

§ 3

Usługi

 1. Korzystanie z Produktu może polegać na wprowadzaniu przez Licencjobiorcę danych, które będą zapisywane na administrowanym przez Licencjodawcę serwerze. Przekazywanie danych oraz dostęp do nich odbywa się przez Internet. Na żądanie Licencjobiorcy licencjodawca bez zbędnej zwłoki przekaże Licencjobiorcy dane wprowadzone przez Licencjobiorcę w jednym z powszechnie uznanych formatów przechowywania danych
 2. Licencjodawca może dostarczyć Licencjodawcy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, nowe wersje Produktu, jego poprawki, modyfikacje, ulepszenia lub uzupełnienia. W takim przypadku Licencjodawca umożliwi Licencjobiorcy ich instalację i korzystanie z nich w zakresie określonym niniejszą Umową. Możliwość uruchamiania kolejnych wersji Produktu może zależeć od minimalnych wymagań systemowych lub innych czynników (np. sprzętu lub innego oprogramowania).
 3. Licencjodawca może również zaproponować Licencjodawcy dodatkowe moduły Produktu za dodatkową odpłatnością ustaloną pomiędzy Stronami.

§ 4

Odpłatność

 1. Tytułem korzystania z Produktu oraz utrzymywania danych na serwerach Licencjodawcy, Licencjobiorca będzie płacił wynagrodzenie według zasad, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
 2. Płatność należności wynikających z Umowy za dany miesiąc nastąpi w terminie do 10 danego miesiąca przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
 3. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy (Licencjobiorcy).
 4. Terminy zapłaty uważa się za dochowane, jeśli w przewidzianym terminie nastąpiło uznanie rachunku bankowego Licencjodawcy odpowiednią kwotą.
 5. W przypadku nieotrzymania płatności wynikających z niniejszej Umowy w uzgodnionym terminie, Licencjodawca ma prawo wstrzymać Licencję i Usługi do czasu zapłaty zaległych kwot.

§ 5

Gwarancja

 1. Licencjodawca gwarantuje, że Produkt będzie działać zasadniczo zgodnie z dokumentacją Produktu. Jeżeli Licencjodawca zapewni Licencjobiorcy pomoc techniczną, to będzie ona świadczona z profesjonalną starannością, oraz Licencjodawca dołoży uzasadnionych komercyjnie starań w celu zapewnienia tej pomocy. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wady Produktu wystąpiły w wyniku wypadku, zaniedbania lub niewłaściwego użycia. Jeśli Licencjobiorca powiadomi Licencjodawcę w okresie obowiązywania gwarancji, że Produkt nie spełnia jej warunków, to Licencjodawca według swojego uznania albo (i) zwróci kwotę, którą Licencjobiorca zapłacił za korzystanie z Produktu za miesiąc, w którym nastąpiło powiadomienie, albo (ii) naprawi lub wymieni Produkt. W zakresie dozwolonym przez prawo, jest to jedyne uprawnienie Licencjobiorcy z tytułu wad Produktu.
 2. W zakresie dozwolonym przez prawo, Strony wyłączają wszelkie gwarancje, wyraźne, domniemane lub ustawowe, poza gwarancjami, które zostały wyraźnie określone w niniejszej umowie, włączając w to w szczególności rękojmię, gwarancje w zakresie Własności, nienaruszalności praw osób trzecich, wartości handlowej oraz przydatności do określonego celu, w odniesieniu do produktów i związanych z nimi materiałów, jak również w odniesieniu do zapewnienia pomocy technicznej. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek pomoc techniczną i produkty dostarczane przez osoby trzecie, w tym osoby wskazane lub polecone przez Licencjodawcę, o ile takie produkty lub usługi dostarczane przez trzecie osoby nie będą objęte pisemną umową zawartą pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą, a i wtedy tylko w zakresie wyraźnie przewidzianym w takiej umowie.

§ 6

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Licencjodawcy wynikająca z niniejszej Umowy będzie ograniczona, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, do wysokości kwoty, jaką zapłacił Licencjobiorca za korzystanie z Produktu w miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie roszczeń.
 2. Ograniczenia zawarte w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania w odniesieniu do szkód spowodowanych umyślnie.
 3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Licencjodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie szkody jak utracone korzyści lub dochody, przerwy w prowadzonej działalności lub utratę informacji handlowych powstałe w związku z umową lub produktem, nawet w przypadku powiadomienia Licencjodawcy o możliwości wystąpienia takich szkód lub jeśli wystąpienie takich szkód można było w sposób uzasadniony przewidzieć.
 4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane niniejszą Umową mają zastosowanie niezależnie od tego czy odpowiedzialność ta wynika z naruszenia Umowy czy z popełnienia czynu niedozwolonego.

§ 7

Wypowiedzenie

 1. Umowa zostaje zawarta na czas 30 dni po czym w przypadku kontynuacji korzystania z Produktu przez Licencjobiorcę zostaje automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony.
 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, druga Strona wezwie Stronę naruszającą do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków w terminie nie krótszym niż 3 dni z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.

§ 8

Dane osobowe

 1. Licencjobiorca oświadcza, że jest uprawniony do posiadania i przetwarzania wszelkich danych przesyłanych na serwer Licencjodawcy. Licencjobiorca pozostaje odpowiedzialny za zgodne z prawem udostępnianie Licencjodawcy danych, jak również przekazanie Licencjodawcy instrukcji w zakresie ochrony danych, o ile takie mają do nich zastosowanie.
 2. Licencjobiorca powierza Licencjodawcy przetwarzanie danych przesłanych na administrowany przez Licencjodawcę serwer w zakresie i celu przewidzianych w niniejszej Umowie.
 3. Dane mogą być przez Licencjodawcę przetwarzane w następującym zakresie: utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie Licencjobiorcy, opracowywanie danych np. dla celów statystycznych oraz usuwanie.
 4. Przetwarzanie przez Licencjodawcę danych ma na celu umożliwienie Licencjobiorcy korzystania z Produktu.

§ 9

Zmiany

Licencjodawca zastrzega sobie możliwość zmian niniejszej Umowy (w tym zasad wynagradzania). Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną o planowanych zmianach, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się na zmienione warunki może rozwiązać niniejszą Umowę za miesięcznym wypowiedzeniem skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Za każde naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 4 a i b, Licencjobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 50 000 zł. Licencjodawca będzie miał prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 3. Licencjobiorca wyraża zgodę dla Licencjodawcy na przeniesienie (cesję) praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
 4. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie objętym jej przedmiotem i zastępuje wszelkie inne uprzednie ustalenia pomiędzy stronami, ustne lub pisemne, nie objęte jej treścią.
 5. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na obowiązywanie tych jej postanowień, które z uwagi na swój przedmiot zachowują moc tj. w szczególności dotyczących obowiązku zapłaty wynagrodzenia, zasad korzystania z Produktów czy odpowiedzialności. W szczególności rozwiązanie Umowy nie pozbawia Licencjodawcy prawa do wynagrodzenia.
 6. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne Strony zastąpią postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych.
 7. Strony dołożą starań, by rozwiązać spory wynikające z niniejszej Umowy w drodze obustronnych uzgodnień i porozumień. W przypadku, gdy powstałego sporu nie da się rozstrzygnąć w sposób wyżej określony w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do rozwiązania sporu, będzie on rozpatrzony przez sąd właściwy miejscowo dla Licencjodawcy.